میهن پلاست

مرکز تولید چاپ و طراحی انواع نایلون

سلفون ایرانی

سلفون ایرانی

سلفون ایرانی سلفون جهت بسته بندی پوشاک و همچنین مواد غذایی استفلده میشود این محصول ایرانی به دلیل شفافیت باعث زیبایی بسته بندی  میشود